🌹☘️🙏🏻” ଗୀତା ଉପଦେଶ “🙏🏻☘️🌹ବାସ୍ତବ…

Reading Time: < 1 minute Post Views: 83 ➡️”ଯାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଭୟ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ହେବ ନାହିଁ | ବାସ୍ତବ କ’ଣ, ଏହା ସର୍ବଦା ଥିଲା ଏବଂ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।” ➡️”ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମର ଶକ୍ତି ସହିତ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ର ପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି |” ➡️”ମହାନ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ – ଯାହା ଆଚରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ … Continue reading 🌹☘️🙏🏻” ଗୀତା ଉପଦେଶ “🙏🏻☘️🌹ବାସ୍ତବ…